Miten IoT:n kanssa liikkeelle?

IoT-dataa ei juurikaan käytetä vielä niin, että sen avulla etsittäisiin kerätystä tiedosta trendejä ja uusia oivalluksia. Useimmiten datan keräämiseen ja käsittelyyn on vain kehitetty rutiinit, joiden tarkoituksena on ottaa ulos aina samat raportit ja seurata jo ennestään tuttuja asioita, kuten koneiden käyttöä. Laitedata tallennetaankin pääsääntöisesti tietokantaan, jossa datan louhinta ja analysointi on hyvin rajoittunutta. Pelkän datan keräämisen ja pintapuolisen tarkastelun sijaan kaikki laitedata kannattaakin tuoda tarkoitukseen soveltuvalle alustalle, jotta datan käsittely helpottuu ja siitä voidaan saada irti todellisia hyötyjä.

Harva organisaatio tietää täsmälleen mitä hyötyjä dataa keräämällä voidaan saavuttaa. Kun yrityksellä ei ole vielä selvää business casea tai oman toiminnan kehittämiskohdetta, pitää IoT aloittaa kokeilun ja tutustumisen kautta. Tällöin liikkeelle kannattaa lähteä valitsemalla ensin yksinkertainen, turvallinen ja skaalautuva avoin data-alusta, joka on suunniteltu laitedatan käsittelyyn. Tämän jälkeen alustalle tuodaan kaikki saatavilla oleva data, niin koneista sensoreilla kerätty IoT-data kuin esimerkiksi omilta servereiltä kerätty lokidata. Lisäksi esimerkiksi säätietoja voidaan tuoda alustalle organisaation ulkopuolelta, julkisista lähteistä. Kun kaikki data on tuota samaan paikkaan, voidaan tietoja lähteä yhdistelemään ja analysoimaan.

Tiedon käsittelyyn ei ole valmista kaavaa, sen kanssa kannattaa kokeilla rohkeasti eri asioita. Tietoja pitää tutkia ja yhdistellä, jolloin voidaan löytää mielenkiintoisia syy-seuraussuhteita tai uutta arvokasta tietoa. Näin saadaan mahdollisuus tutkia tapoja tehdä uutta bisnestä, tehostaa nykyistä toimintaa tai esimerkiksi säästää kustannuksissa. Käytännössä tiedot jalostetaan datajärjestelmän avulla muotoon, josta on suoraan nähtävissä miksi jokin järjestelmä tai vaikkapa yrityksen verkkokauppa ei ole toiminut oikein, tai missä yrityksen toiminnassa piilee täysin uusi bisnes case.

Laitedatan hyödyntäminen on siis suuri mahdollisuus, jota ei aikaisemmin ole välttämättä hyödyntää kankeiden työkalujen vuoksi. Nykyään tarjolla on kuitenkin suuri määrä ketteriä data-alustoja, joihin datan voi ohjata eri lähteistä nopeasti ja sitä päästään käyttämään heti. Kaiken tapahtuessa jopa muutamissa päivissä ja ilman raskaita käyttöönottoprosesseja tai erikoisosaamista, on riski IoT:hen lähtemisellä lähes olematon. Oikean data-alustan valitseminen onkin äärimmäisen tärkeää, jotta bisnesmahdollisuuksiin ja muihin datasta saataviin hyötyihin päästäisiin käsiksi nopeasti.