Kolme tapaa käyttää IoT-dataa liiketoiminnan kehittämisessä

IoT-laitteet tuottavat valtavia datamääriä, ja monet yritykset tuskailevatkin tietovuoren alla ja pohtivat, mitä sille tulisi tehdä. Tarvitaan ketteriä lähestymistapoja sekä joustavaa data-alustaa, jotta IoT-laitteiden tuottama tieto alkaisi antaa liiketoiminnan kehitystä hyödyttäviä, uusia ja innovatiivisia vastauksia. Ketterän ja jatkuvan kehityksen mahdollistava data-alusta järjestää tietoa joustavasti ja havainnollistaa sen helposti analysoitavaan muotoon. Näin esimerkiksi IoT-laitteista saatava data tai vaikkapa julkisesta lähteestä peräisin oleva tieto voidaan tuoda alustaan ja yhdistää muuhun dataan.

Datan joustavasta yhdistelystä ja indeksoinnista saatavan tiedon avulla voidaan tehostaa ja optimoida esimerkiksi liiketoimintaprosesseja tai tuotteita. Mistä sitten kannattaisi lähteä liikkeelle, kun halutaan hyödyntää dataa liiketoiminnan kehityksessä?

1. Liiketoimintaprosessien analyysi

Liiketoimintaprosesseista saatavan tiedon analysointi voi paljastaa monia kehittämisen ja tehostamisen mahdollisuuksia. IoT-laitteiden käyttötavoista ja -paikoista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää laitteen toiminnan ymmärtämisessä ja käyttökokemuksen parantamisessa. Tätä tietoa voidaan yhdistää edelleen muista lähteistä saatavaan tietoon laajemman ymmärryksen saavuttamiseksi.

Jos jossakin havaitaan toistuvia virheitä, voidaan tietoa analysoimalla ja yhdistelemällä saada selville, mistä toistuvat virheet johtuvat, ja näin parantaa koko liiketoimintaprosessia. Ketterä alusta mahdollistaa myös reaaliaikaisen prosessien seurannan, jolloin prosessien erilaiset pullonkaulat paljastuvat ja niitä voidaan helpommin ennakoida ja ehkäistä.

2. Käyttäjäkokemuksen analyysi

Seuraamalla käyttäjien tyytyväisyyttä ja käyttökokemusta ja esimerkiksi sitä, kuinka paljon tuotetta käytetään, voidaan optimoida käytössä olevia laitteita ja tuotteita. Analyysin avulla saada selville esimerkiksi erilaisia tuotteen käyttöön liittyviä haasteita ja esteistä; jos vaikkapa havaitaan, että tuotetta käytetään hyvin harvoin, voidaan dataa yhdistelemällä selvittää, onko käytön esteenä mahdollisesti tuotteen käytön vaikeus tai käytetäänkö tuotteen sijaan kilpailijan vastaavaa tuotetta.

Asiakaskokemuksia vertaamalla voidaan selvittää myös, miten esimerkiksi häiriöiden määrät vaihtelevat eri asiakkaiden kesken. Näin voidaan päästä kiinni vaikkapa laitteen virheelliseen käyttöön tai sellaisiin käyttöolosuhteisiin, jossa laite ei toimi odotetulla tavalla.

3. Tuoteanalyysi

Analysoimalla tuotteesta saatavaa IoT-dataa voidaan selvittää, miten tuotetta käytetään, ja mitä ominaisuuksia tuotteessa käytetään. IoT-data voi myös kertoa, kuinka usein tuotetta käytetään ja milloin tuotteen käyttöönotto aloitetaan kun se on hankittu.

Laitteesta tehdyt havainnot voivat olla suureksi avuksi parempien tuotteiden kehittämisessä; jos esimerkiksi jotain ominaisuutta ei käytetä juuri ollenkaan, voidaan se jättää pois ja tehdä näin kustannustehokkaampi versio tuotteesta. Jos tuotteen käyttöönotto lykkääntyy säännöllisesti voi olla avuksi selvittää, liittyykö tuotteen käytön aloittamiseen esteitä. Tuotteen kokoonpanoa voidaan myös optimoida; datan avulla voidaan selvittää laitteen käyttötiheyttä tai vaikkapa osien kulumista.